Úvodná stránka

Obchodné podmienky

Všeobecné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky sa vzťahujú na všetky obchodné vzťahy uzatvorené prostredníctvom systému elektronického obchodu www.vitaline.sk a bližšie upravujú práva a povinnosti medzi kupujúcim a predávajúcim.

Kupujúcim elektronickom obchode sa rozumie zaregistrovaná fyzická alebo právnicka osoba, ktorá odoslala elektronickú objednávku.

Predávajúcim sa rozumie VITALLINE Ewelina Wojnarowska E&P, os. Orła Białego 52/17, 61-251 Poznań. IČO: 302115206, DIČ:782 223 12 49, IČ DPH: PL782 223 12 49

Elekronickou objednávkou sa rozumie vyplnený a odoslaný elektronický formulár obsahujúci informácie o kupujúcom, objednanom tovare z ponuky int. obchodu a cene objednaného tovaru.

Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci záväzne potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami, a že s nimi súhlasí. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci akceptuje všetky ustanovenia obchodných podmienok v znení platnom dňom odoslania tejto objednávky, taktiež i platnú cenu objednaného tovaru uvedenú na internetovej stránke. Každú e-mailovú objednávku predávajúci potvrdí e-mailom alebo telefonicky.

Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho pod podmienkou zaplatenie kúpnej ceny a jeho prevzatím.

Dodacie a platobné podmienky

Objednaný tovar Vám zašleme spolu s daňovým dokladom na Vami uvedenú dodaciu adresu. Tovar odosielame do troch pracovných dní, pokiaľ je tovar na sklade. Ak nie je tovar na sklade, odosielame ho ihneď po obdržaní. Prepravu zabezpečuje spoločnosť GLS. Dodacia doba sa pohybuje v rozpätí 3 - 10 pracovných dní.

Predávajúci sa zaväzuje:

- dodať správny druh a množstvo tovaru tak, aký bol uvedený v čase objednávky

- na základe objednávky zákazníka dodať tovar v dohodnutej cene

- vystaviť a priložiť faktúru ako daňový doklad

- tovar primerane zabaliť a odoslať ho čo najskôr po obdržaní objednávky

Kupujúci sa zaväzuje:

- prevziať objednaný tovar

- zaplatiť za dodaný tovar v jeho ponúkanej, resp. dohodnutej cene

Poštovné a balné

Doprava a balné v rámci Slovenskej republiky predstavuje sumu 3,50,- EUR pre akékoľvek množstvo tovaru.

Pri objednávaní máte možnosť výberu z dvoch foriem platby za tovar:

dobierka

platba vopred (prevodný príkaz).

Pri výbere formy platby dobierkou účtujeme k doprave a balnému 1,00,- EUR za danú službu. (4,50,- EUR).

Pri platbe vopred (prevodný príkaz) platíte len za dopravu a balné, teda 3,50- EUR(3,50- EUR).

Pri zadaní platby vopred Vám bude zaslaný potvrdzujúci e-mail s údajmi pre uskutočnenie platby.

Ako variabilný symbol uveďte ID objednávky.

V prípade, že kupujúcemu nemôže byť doručená kompletná objednávka z dôvodu, že tovar nebol v čase expedície objednávky na sklade, bude na základe vzájomnej dohody doposlaný v dvoch častiach na náklady predávajúceho alebo celá objednávka bude vybavená neskôr po doplnení skladových zásob.

STORNO objednávky zo strany kupujúceho

Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej odoslaním, pričom o odoslaní tovaru je kupujúci informovaný prostredníctvom e-mailovej správy.

Ak nebude kupujúci s tovarom spokojný, môže ho bez udania dôvodu vrátiť s originálom faktúry do 7 pracovných dní od prevzatia tovaru, ak včas a riadne splnil informačné povinnosti podľa § 10 zákona č. 108/2000 Z.z.. na adresu spoločnosti alebo na inú dohodnutú adresu. VITALLINE, Ewelina Wojnarowska E&P, Orła Białego 52/17, 61-251 Poznań.

V tejto dobe musí byť predávajúcemu doručené písomné odstúpenie od zmluvy, vlastnoručne podpísané kupujúcim, spolu s nepoškodeným, nepoužívaným a neopotrebovaným tovarom v pôvodnom, celistvom obale. Peniaze budú zaslané spätne v zákonnej lehote šekovou poukážkou, na adresu kupujúceho, alebo prevodom na účet, kde budú odpočítané poštovné poplatky. Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ.

STORNO objednávky zo strany predávajúceho

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v prípade, že tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru.

Platnosť cien

Ceny tovaru sú platné v momente objednania. Cena v už prijatej objednávke je nemenná. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu cien.

Reklamácia

Kupujúci je povinný pri prevzatí dodaný tovar prehliadnuť a bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o zistených závadách. Neskoršie reklamácie zjavných závad nebudú predávajúcim uznané. 

Prehliadku je kupujúci povinný urobiť tak, aby zistil všetky závady, ktoré možno zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti.

Oznámenie o zistených závadách musí kupujúci urobiť u predávajúceho písomne (e-mailom) v lehote do 3 dní od prevzatia tovaru. V písomnom oznámení musí kupujúci uviesť zistené závady, t.j. musí uviesť o aké závady sa jedná a ako sa prejavujú. 

Predávajúci rozhodne o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava čas potrebný na odborné posúdenie vady. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní. Po uplynutí tejto lehoty sa kupujúcemu priznávajú rovnaké práva, akoby sa jednalo o neodstrániteľnú závadu. O výsledku reklamácie bude kupujúci informovaný bezprostredne po rozhodnutí o oprávnenosti reklamácie telefonicky a zároveň mu bude doručený prostredníctvom e-mailu, resp. doporučenou poštou reklamačný protokol. Priebežné informácie o riešení Vašej reklamácie môžete získať telefonicky v pracovných dňoch od 8.00 do 16.00 hod. alebo prostredníctvom e-mailu.

K reklamácii je nutné vo všetkých prípadoch predložiť kópiu faktúry a doklad o zaplatení tovaru.

Pred prvým použitím tovaru je kupujúci povinný riadne preštudovať záručné podmienky vrátane užívateľskej príručky. V prípade používania výrobku v rozpore s užívateľskou príručkou (návodom k obsluhe) nesie kupujúci všetky dôsledky, ktoré mu týmto vzniknú sám a ich následná reklamácia bude uznaná za neoprávnenú. Predávajúci nepreberá zodpovednosť za škody vyplývajúce z prevádzky produktov, funkčných vlastností a škôd z neodborného používania produktov, rovnako ako škôd spôsobených vonkajšími udalosťami a chybnou manipuláciou. Na vady tohto typu pôvodu sa nevzťahuje ani poskytnutá záruka.

Záruka sa nevzťahuje na vady vzniknuté opotrebením spôsobeným obvyklým používaním tovaru, chybnou obsluhou, neodborným alebo neoprávneným zásahom, ako i neodborným použitím. Rovnako nebude záruka uznaná v prípade mechanického poškodenia vinou zákazníka, poškodením spôsobeným nadmerným a nevhodným užívaním, zanedbaním starostlivosti o tovar, vniknutím cudzích látok (prach, voda, atď.), či poškodením spôsobeným vyššou mocou.

Predávajúci nezodpovedá za prípadné závady tovaru, na ktoré bol kupujúci v dobe uzatvárania zmluvy upozornený a súčasne prevzatie tovaru neodmietol.

Pri tovare predávanom za nižšiu cenu sa záruka nevzťahuje na závady, pre ktoré bola nižšia cena dohodnutá.

V prípade zakúpenia tovaru v rámci podnikateľskej činnosti sa postupuje pri reklamácii podľa príslušných ustanovení zákona č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník, v platnom znení.

Reklamácie sú vybavované:

- e-mailom vitalline@vitalline.sk

- poštou, spolu s reklamovaným tovarom prosím priložte sprievodný list s popisom závady na tovare

- tovar zabaľte a pošlite na našu adresu: VITALLINE, Ewelina Wojnarowska E&P, Orła Białego 52/17, 61-251 Poznań

V prípade zaslania vadného tovaru k reklamácii prepravnou službou - na náklady kupujúceho – na adresu predajcu, musí byť zásielka viditeľne označená nápisom „REKLAMÁCIA“ a obsahovať: reklamovaný tovar vrátane potrebného príslušenstva, kópiu nákupného dokladu, sprievodný dopis (obsahujúci podrobné označenie závady a špecifikáciu práv, ktoré kupujúci v súvislosti s reklamáciou uplatňuje), prípadne i ďalšie doklady týkajúce sa dodania tovaru a dostatočné kontaktné údaje kupujúceho (spiatočná adresa, tel. číslo). Tovar, ktorý bude zaslaný na náklady predávajúceho nebude prijatý.

Predávajúci, po preskúmaní predložených dokladov a zbežnej prehliadke reklamovaného tovaru, uzná reklamáciu ako oprávnenú a na mieste prijme reklamovaný tovar do reklamačného konania a o tomto vytvorí písomný zápis, alebo odmietne reklamáciu ako neoprávnenú a reklamovaný tovar vráti kupujúcemu, alebo reklamovaný tovar prijme k odbornému posúdeniu výrobcom, na základe ktorého výsledkov bude reklamácia buď uznaná za oprávnenú a riadne vybavená, alebo bude odmietnutá a tovar bude vrátený kupujúcemu.

Vrátenie tovaru, odstúpenie od zmluvy

Zakúpený tovar je možné vrátiť bez udania dôvodu do 7 dní odo dňa prevzatia tovaru zákazníkom a zároveň ste povinný nás o tom vopred informovať - telefonicky, alebo e-mailom.

Tovar musí byť vrátený nepoškodený s dokladom o kúpe. Tovar neposielajte na dobierku.

Po vrátení tovaru bude zákazníkovi vrátená cena tovaru (náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ) poštovou poukážkou, alebo na váš účet ktorý uvediete, najneskôr do 15 pracovných dní od dňa, kedy bol vrátený tovar doručený na našu adresu.

Záruka

Na každý predávaný tovar sa vzťahuje záručná doba uvedená na obale tovaru.

Ochrana osobných údajov

Osobné údaje kupujúceho sú pre predávajúceho dôverné a neposkytne ich iným subjektom. 

zák. č. 428/2002 zákon o ochrane osobných údajov

Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu obchodných podmienok.

Poštovné zadarmo

Náš internetový obchod využíva cookies. Cookies nám umožňujú poskytovať lepšie služby a uľahčujú využívanie všetkých funkcií. Používaním / zobrazovaním stránky vyjadrujete súhlas s používaním a uchovávaním cookies. Ak nesúhlasíte, zmeňte nastavenie Vášho prehliadača.

Zatvoriť